STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY 2020/2021

Stypendium i zasiłek szkolny 2020/2021


https://gops-siechnice.org.pl/news,stypendium-i-zasilek-szkolny-20202021,0MRPnghL6bnMo3e0pK0zX55h9EXIXf99UVjm04Avd46lMSWabo.html

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium! Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, pok. 116 (lub 103) w następujących dniach i godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek 7:20-14:40

– środa w godzinach 9:00-17:00

– piątek (nie obsługujemy interesantów) – wnioski można dostarczyć do skrzynki podawczej na korytarzu

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap, warunkiem jest posiadanie ważnego Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelnienia wniosku.

W związku z epidemią przyjmowane będą tylko wypełnione i kompletne wnioski. Prosimy, aby formularz wniosku pobrać ze strony internetowej Ośrodka i wypełnić w domu lub ewentualnie we wskazanym miejscu w Ośrodku. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów (na miejscu nie robimy kserokopii dokumentów), co pozwoli na szybkie załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie.

STYPENDIUM SZKOLNE

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 1327) 

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

–       rodziców (prawnych opiekunów)

–       pełnoletniego ucznia,

–       dyrektora szkoły lub kolegium.

W załączeniu wniosek.

ZASIŁEK SZKOLNY

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 1327) 

2. Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XXVIII/205/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Klęski żywiołowej.
 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
 4. Innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie. 

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
 3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17, I piętro, pok. 116 (lub 103) w następujących dniach i godzinach:

– poniedziałek, wtorek, czwartek 7:20-14:40

– środa w godzinach 9:00-15:30.

– piątek (nie obsługujemy interesantów) – wnioski można dostarczyć do skrzynki podawczej na korytarzu

W załączeniu wniosek.