REKRUTACJA 2024/2025

img

zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-5498-rekrutacja_do_klas_pierwszych_szkol.html

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 7/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

UWAGA!
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych 
w dniach 21.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych
1234
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie oraz składaniew szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
od 1.03.2024 r.
od godz. 9:00
do
15.03.2024 r.
do godz. 15:00
od 1.07.2024 r.od godz. 9:00
do 
5.07.2024 r.do godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. od 18.03.2024 r.
 do 29.03.2024 r.
od 8.07.2024 r.
do 19.07.2024 r.
3.Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
2.04.2024 r.
do godz.15:00
22.07.2024 r.
do godz. 15:00
4.Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, w której dziecko zostało zakwalifikowane.od 2.04.2024 r.
od godz. 15:00
do11.04.2024 r.
do godz. 15:00
od 22.07.2024 r.
od godz. 15:00
do
 26.07. 2024 r.do godz. 15:00
5.Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.12.04.2024 r.do godz.15:0029.07.2024 r.do godz.15:00
6.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.od 15.04.2024 r.
do 17.04.2024 r.
od 30.07.2024 r.
do 1.08.2024 r.
7.Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
10.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.1.07.2024 r.31.08.2024 r.

Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 r. nr VI/55/19 ze zm.

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓWSPOSÓB POTWIERDZENIA
Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice100 pktOświadczenie sporządzone według wzoru.
Przynajmniej jeden z rodziców kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice. 80 pktKopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,
w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.
Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku,
w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której zgłaszane jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 
60 pktBrak wymaganych dokumentów, spełnianie przez dziecko kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej do której odbywa się rekrutacja.
Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. 20 pktDokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1191) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

REKRUTACJA 2023/24

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 4/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

UWAGA!
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych 
w dniach 31.03.2023 r. – 7.04.2023 r.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do sytemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych
1234
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie oraz składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
od 11.04.2023 r.
od godz. 9:00
do
21.04.2023 r.
do godz. 15:00
od 3.07.2023 r. od godz. 9:00
do 
7.07.2023 r. do godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
 od 24.04.2023 r.
 do 5.05.2023 r.
od 10.07.2023 r.
do 21.07.2023 r.
3.Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
8.05.2023 r.
do godz.15:00
24.07.2023 r.
do godz. 15:00
4.Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, w której dziecko zostało zakwalifikowane.od 8.05.2023 r.
od godz. 15:00
do 12.05.2023 r.
do godz. 15:00
od 24.07.2023 r.
od godz. 15:00
do
 28.07.2023 r. do godz. 15:00
5.Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.15.05.2023 r. do godz.15:0031.07.2023 r. do godz.15:00
6.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.od 16.05.2023 r.
do 18.05.2023 r.
od 1.08.2023 r.
do 3.08.2023 r.
7.Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
10.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.3.07.2023 r.31.08.2023 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „przedszkole” i właściwą lokalizację), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Wypełnienie wniosku rekrutacyjnego

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji internetowej powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenia, podpisać i złożyć tylko w szkole podstawowej I-go wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą złożyć wniosek w sposób tradycyjny (niekorzystający z Internetu) 

 • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny,
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenia, podpisać i złożyć tylko
  w szkole podstawowej I-go wyboru.

UWAGA!

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do danej placówki, niezbędne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie (31.03.2023 r. – 7.04.2023 r.) potwierdzenie woli zapisu dziecka (można to zrobić w szkole lub elektronicznie). Brak potwierdzenia oznacza usunięcie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych i tym samym rezygnację z miejsca.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach nr VI/55/19 z dnia 21 lutego 2019 r.

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓWSPOSÓB POTWIERDZENIA
Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice*100 pktOświadczenie sporządzone według wzoru.
Przynajmniej jeden z rodziców kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice.  80 pktKopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.  
Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku,
w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której zgłaszane jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 
60 pktBrak wymaganych dokumentów, spełnianie przez dziecko kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej do której odbywa się rekrutacja.
Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. 20 pktDokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice* Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1191) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

Skip to content