REKRUTACJA 2021/2022

img

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.
Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do klas I pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice (rok szkolny 2021/2022)
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice w roku szkolnym 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  szkół podstawowych

1.

Rejestracja w systemie wniosków          o
przyjęcie i składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o
przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

6.04.2021 –
14.04.2021

01.07.2021 –
09.07.2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15.04.2021 –
29.04.2021

12.07.2021 –
22.07.2021

3.

Opublikowanie list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.04.2021

23.07.2021

4.

Złożenie przez rodzica potwierdzenia
woli zapisu dziecka do szkoły, w której zostało zakwalifikowane

04.05.2021 –
07.05.2021

25.07.2021 –
28.07.2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2021

29.07.2021

6.

Składanie wniosków do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.05.2021 –
18.05.2021

29.07.2021 –
06.08.2021

7.

Przygotowywanie i wydanie przez
komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

10.

Przesłanie przez dyrektora do JST
listy dzieci nieprzyjętych

do 15.05.2021

11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym
wykazu wolnych miejsc

01.07.2021

31.08.2021

U W A G A:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach 25.03.2021 – 31.03.2021r.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019r.

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

SPOSÓB
POTWIERDZENIA

Kandydat jest mieszkańcem Gminy
Siechnice*

100 pkt

Oświadczenie sporządzone według wzoru.

Przynajmniej jeden z rodziców
kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata złożył roczne zeznanie
podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w
Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących
gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice

80 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania
podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku
rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku
rolnego na rzecz Gminy Siechnice   

Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku,
w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie
dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której zgłaszane
jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w
szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się
rekrutacja. 

60 pkt

Brak wymaganych dokumentów, spełnianie
przez dziecko kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej do
której odbywa się rekrutacja.

Kandydat umieszczony jest w rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo –
wychowawczej. 

20 pkt

Dokument potwierdzający objęcie
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1397) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”


Skip to content