REKRUTACJA DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/23: POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rekrutacja – rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia  Burmistrza Siechnic nr 12/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach 01.04.2022 r. – 08.04.2022 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1234
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  szkół podstawowych
1.Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie i składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
11.04.2022 – 22.04.202201.07.2022 – 08.07.2022
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
25.04.2022 – 06.05.202211.07.2022 – 22.07.2022
3.Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych09.05.202225.07.2022
4.Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, w której zostało zakwalifikowane09.05.2022 – 12.05.202225.07.2022 – 28.07.2022
5.Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych13.05.202229.07.2022
6.Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia13.05.2022 – 20.05.202229.07.2022 – 05.08.2022
7.Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
10.Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych.do 15.05.2022
11.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc01.07.202231.08.2022

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 r.

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓWSPOSÓB POTWIERDZENIA
Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice*100 pktOświadczenie sporządzone według wzoru.
Przynajmniej jeden z rodziców kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice80 pktKopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice   
Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku, w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której zgłaszane jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 60 pktBrak wymaganych dokumentów, spełnianie przez dziecko kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej do której odbywa się rekrutacja.
Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. 20 pktDokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie               z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. *Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2021 poz. 510) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”