MŁODZIEŻOWE RADY GMINNY- PIERWSZE WYBORY 20 października 2022

Burmistrz Siechnic Milan Ušák zaprasza młodzież z terenu naszej gminy do udziału w pierwszych wyborach do „Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice” na kadencję 2022-2024.

20 października 2022 roku po raz pierwszy w historii naszej gminy zostanie wyłoniona „Młodzieżowa Rada Gminy Siechnice” (MRGS). Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Siechnic Milana Ušáka od 22 września rozpoczyna się kampania wyborcza, a młodzież może zgłaszać swoje kandydatury na radnych. Liczymy na to, że wielu młodych mieszkańców zechce autentycznie zaangażować się w sprawy gminnej społeczności, a 21 młodzieżowych radnych w toku 2-letniej kadencji (2022-2024), zainicjuje wiele pożytecznych inicjatyw, zgłosi także szereg wniosków i postulatów. Zarówno młodzi wyborcy oraz przyszli radni otrzymują więc szansę, aby ich życiowe otoczenie mogło być kształtowane w oparciu o potrzeby i wyobrażenia środowiska młodzieżowego.

Wszyscy zainteresowani wyborami do MRGS powinni uzmysławiać sobie, że radny to osoba, która świadomie obserwuje rzeczywistość, w której żyje. Podejmuje wyzwania, stara się ulepszać swoje otoczenie. Radny nie pracuje wyłącznie samodzielnie. Także a może przede wszystkim inicjuje współpracę, zachęca i angażuje innych do działania. Warto też zapoznać się z istotą funkcjonowania i kompetencjami Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice, które przedstawiamy poniżej.

Kto może zostać radnym MRGS?

Kandydować w wyborach MRGS mogą osoby w wieku 13-19 lat mieszkające na terenie gminy Siechnice. Chęć kandydowania można zgłaszać w Szkolnych Komisjach Wyborczych lub w Gminnej Komisji Wyborczej. W przypadku uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów z uczelni wyższych można kandydować z wybranego przez siebie okręgu wyborczego.

Kto może głosować w wyborach?

Głos w wyborach oddać mogą:

 • uczniowie szkół podstawowych, którzy w dniu wyborów mają ukończone 12 lat,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice (chęć głosowania należy zgłosić w jednej z Szkolnych Komisjach Wyborczych).

Kalendarz Wyborczy

22.09.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Burmistrza Siechnic w Sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice z informacją o okręgach wyborczych i liczbą wybieranych radnych;

22.09.2022 r. – rozpoczęcie kampanii wyborczej w szkołach i na szkolnych stronach internetowych;

22.09.2022 r. – 13.10.2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń na radnych Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice;

22.09.2022 r. – 17.10.2022 r. – zgłaszanie się do Szkolnych Komisji Wyborczych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Siechnice, a uczęszczających poza teren gminy, a także studentów z wnioskiem o wpisanie się na listę uprawnionych do głosowania;

17.10.2022 r. – zakończenie kampanii wyborczej w szkołach;

20.10.2022 r. – głosowanie w godzinach 8.00 – 12.00;

27.10.2022 r. – ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice;

Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice

Lp.SzkołaNr okręgu wyborczegoLiczba wybieranych radnych
1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach,ul. Szkolna 4, Siechnice14
2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach,ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6, Siechnice24
3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,ul. Główna 94, Święta Katarzyna34
4.Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach,ul. Szkolna 14a, Radwanice44
5.Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich,ul. Kolejowa 7a, Żerniki Wrocławskie55

Cele działania MRGS:

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku;
 2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;
 3. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych;
 4. zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia;
 5. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień;
 6. prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego;
 7. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych;
 8. współpraca z samorządami uczniowskimi i organizacjami młodzieżowymi, samorządem lokalnym;
 9. działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia;
 10. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży.

MRGS realizuje swoje cele poprzez:

 1. konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy istotne dla środowiska młodych;
 2. postulowanie do organów gminy w sprawach dotyczących młodzieży;
 3. inicjowanie działań dotyczących młodzieży;
 4. podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
 5. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży;
 6. prowadzenie działalności informacyjno–doradczej;
 7. nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady;

Zadania MRGS:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi młodzieżowymi radami lub organizacjami;
 3. formułowanie stanowisk w kwestiach dotyczących spraw młodzieży.