KONKURS PLASTYCZNY-“MAJOWY PEJZAŻ W MINIATURZE”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MAJOWY PEJZAŻ W MINIATURZE”

 1. Organizator:
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siechnicach – Anna Całka
 • Cele konkursu:
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności
 • Warunki uczestnictwa:

Konkursu skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas 4-7, bez podziału na kategorie wiekowe.

 • Prace powinny spełniać następujące kryteria:
 • Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 • Tematem pracy jest wykonanie pejzażu w formacie A5 (148 mm x 210 mm)
 • Ważna jest zgodność pracy z tematem, technika dowolna.
 • Pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, samodzielny wkład pracy.
 • Prace dostarczone po terminie i w innym formacie nie będą oceniane w konkursie.
 • Termin składania prac:
 • Termin składania prac upływa 27 maja 2020r.
 • Prace należy  przesłać w formie skanu lub zdjęcia, wraz z załącznikiem nr 1, z dopiskiem w tytule e-maila: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MAJOWY PEJZAŻ W MINIATURZE
 • Prace należy przesłać na adres e-mail: a.calka@sp1siechnice.pl
 • Ważne, aby zdjęcia i skany były wyraźne i staranne (jakość wpłynie na ocenę pracy)
 • Zasady opisywania prac konkursowych:
 • Pracę przesyłają uczniowie bezpośrednio na podany adres e-mail.
 • Praca i załącznik nr 1 muszą być przesłane w jednym e-mailu.
 • wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać jej zdjęcie zapisane w formacie JPG, zdjęcie wielkości ok. 5 MB (nie większe niż 10 MB ), w temacie wiadomości  należy umieścić  tytuł konkursu MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MAJOWY PEJZAŻ W MINIATURZE”, następnie  przesłać mailowo na adres wraz z ze zdjęciem lub skanem załącznika nr 1 opatrzonych podpisami na adres e-mail: a.calka@sp1siechnice.pl
 • Prosimy o  przesyłanie  zdjęcia pracy konkursowej i załącznika nr1 wyłącznie w dniach od 25 do 27 maja 2020 r.
 • Warunki uczestnictwa:
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
 • przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
 • jury będzie oceniać prace klas 4-7 i wybierze 3 najlepsze prace.
 • Kontakt

 Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Anna Całka, e-mail: a.calka@sp1siechnice.pl

 • Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców w dniu 29 maj 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po analizie wszystkich prac i wyłonieniu najlepszych prac zgłoszonych do konkursu. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie online na stronie szkoły (www.spsiechnice.pl). Lista nagrodzonych zostanie również umieszczona na stronie internetowej szkoły. Nagrodą dla zwycięzców  konkursu będą zestawy plastyczne oraz dyplomu.

                                                                                                                 Organizator:

                                   Anna Całka

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka(imię i nazwisko ucznia, klasa)……………………. ……………………………………………………………………………………………….. w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Majowy Pejzaż”, akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z2002r.,poz.926 z póź. zm./

………………………………………………………………..

 czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ

Tytuł konkursu  
Imię, nazwisko, klasa autora  
Nazwa i adres placówki kierującej prace na konkurs  
Telefon placówki kierującej  
E-mail placówki kierującej