Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice w 2021 roku

Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe

 w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Siechnice w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 maja 2021 r. weszła w życie Uchwała nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Siechnice (Dz. Urz. Woj. 2021.2079), która wprowadza zmiany dotychczas obowiązujące.

Najistotniejszą zmianą jest nowy termin składania wniosków – do 15 lipca 2021 r. Rodzic/ Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2.osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyka i śpiew, teatr i film;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

 1. spełnili jedno z poniższych kryteriów:
 2. w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X
  w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 3. w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 4. zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;
 5. uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, dołączając:

 • w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:
 • kserokopię nie więcej niż pięciu dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu
z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1 wcześniej wymienionej Uchwały, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie.

 • w przypadku stypendium sportowego:
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 1. zaświadczenie związku lub klubu sportowego;
 2. zaświadczenie związku lub klubu sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b w/w uchwały;
 3. zaświadczenie związku o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Uwaga!

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.   

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Szczegółowe informacje można uzyskać: