Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023

https://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-4698-stypendia_dla_uzdolnionych_dzieci_i.html

Uwzględniając wypracowane wnioski i uwagi Komisji Stypendialnych poprzednich edycji zostały doprecyzowane zagadnienia związane m.in. z włączeniem tańca do osiągnięć artystycznych określonych w §9 ust. 2 uchwały oraz dołączeniem do wniosku o stypendium naukowe lub artystyczne kserokopii nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających te osiągnięcia uzyskane za dany rok szkolny potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę. Zmianie uległ także wniosek o przyznanie stypendium.

Zmiany zawarte są w uchwale nr LI/475/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31.03.2022 r. zmieniającej uchwałę nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

1)    określone w § 9 ust.2. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

2)    średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

1)    określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, muzyka i śpiew, teatr i film;

2)    średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

1)    spełnili jedno z poniższych kryteriów:

a)    w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZ, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

b)    w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZS, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

c)    zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;

2)    uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 15 lipca 2022 r. , dołączając:

  • w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:

1)    kserokopię nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;

2)    kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie, posiadające te same dane co dyplom.

  • w przypadku stypendium sportowego:

1)    zaświadczenia, potwierdzające nie więcej niż trzy osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;

2)    kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

1)    zaświadczenie związku sportowego;

2)    zaświadczenie związku sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b uchwały;

3)    zaświadczenie związku sportowego o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

Uwaga!

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.   

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie: 71/78 60 995 lub 512 286 703
  • elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Załączniki znajdują się w linku podanym u góry wiadomości