Kryteria rekrutacji

do klas I w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 z terenu Gminy Siechnice

Zasady przyjęć do klas I w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  •  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

lub

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.

Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Kryteria rekrutacji

do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Siechnice dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020

• Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów przygotowanych w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.).

L.p.KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
1.Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice100
2.Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice.80
3.Zgłoszenie jednocześnie do tej samej szkoły dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danej szkoły . Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.60
4.Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.20

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Siechnice

2) Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.

3) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej szkoły dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danej szkoły podstawowej. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej.

4) Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

UWAGA

• Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

• Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe). 

Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Harmonogram rekrutacji

klasa I - 2019/2020

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY SIECHNICE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Składanie zgłoszeń przez kandydatów
zamieszkałych w obwodzie szkoły
1.04.2019r.
do
8.04.2019r.
do godz. 15:00
-
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych9.04.2019r.
Od godz. 9:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
3.06.2019r.
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie9.04.2019r. do 29.04.2019r.3.06.2019 do 12.06.2019r.
Składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych
9.04.2019r.
do
30.04.2019r.
do godz. 15:00
3.06.2019r. do 13.06.2019r.
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
2.05.2019r do
9.05.2019r.
14.06.2019r. do 19.06.2019r.
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych10.05.2019.21.06.2019r.
Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało
zakwalifikowane
13.05.2019r. do 17.05.2019r.
do godz. 15:00
21.06.2019r. do 27.06.2019r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych20.05.2019r.28.06.2019r.
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc3.06.2019r.31.08.2019r.

Skip to content