GOPS- STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2020/21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17 będzie przyjmował wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/21 w dniach 01.09.2020-15.09.2020 w godzinach otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.10-15.10, środa 9.00-17.00, pok.116

Warunki ubiegania się o stypendium:

1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za sierpień 2020. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r. poz. 1507).

Stypendium nie przysługuje:

-uczniowi klasy zerowej,

-uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Siechnice,

-uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty (tj. 2480 zł), o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty (tj. 232 zł), o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopad 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczenia w formie stypendium szkolnego 2020/21 zostaną zawarte na stronie Ośrodka GOPS www. gops-siechnice.org.pl Osobą do kontaktu w sprawie stypendiów jest Pani Justyna Dziwosz, tel. 71 311 39 68, wew. 103.