Deklaracja dostępności

img

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.spsiechnice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach https://www.spsiechnice.pl 

Daty publikacji i aktualizacji

 1. Data publikacji strony internetowej – 28 października 2018 r.
 2. Ostatniej istotniej aktualizacji strony dokonano 28 grudnia 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

-częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.
 • Responsywność – na każdym ekranie urządzenia strona internetowa wyświetla się prawidłowo
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

             – podwyższony kontrast

             – możliwość powiększenia i zmniejszania liter

             – podkreślone linki

             – skala szarości

             – jasne tło

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 08 stycznia 2021 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

 1. Pod adresem https://www.bip.sp1.siechnice.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach 

Szkoła Podstawowa nr 1 Mikołaja Kopernika w Siechnicach 

ul. Szkolna 4, 55 – 011 Siechnice

Tel. +48.71 3115880, +48.570384360– sekretariat

Tel. +48.609151462 – dyrektor

E-mail: spsiechnice@interia.pl

 • Pod adresem https://www.bip.sp1.siechnice.pl dostępny jest numer telefonu +48.71 3115880, +48.570384360, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny
  i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, a także adres poczty elektronicznej: spsiechnice@interia.pl
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
  w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach  dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły składa się z trzech połączonych części: stara część (istniejąca od lat przedwojennych), część zbudowana w latach 70 oraz część oddana w 2012 r. Najnowsza część budynku jest użytkowana przez Przedszkole Publiczne im Świętego Jana Pawła II w Siechnicach
 • Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne wejście usytuowane jest od ulicy Szkolnej oraz tylne , od strony boiska „Orlik” od ul Fabrycznej. Wejścia   z zewnątrz budynku nie posiadają  barier architektonicznych np. schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu głównym, wewnątrz budynku po prawej stronie znajduje się portiernia gdzie pracownicy obsługi i udzielają informacji wszystkim petentom. Po lewej stronie znajdują się drzwi, za którymi po prawej stronie znajduje się korytarz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi na parter. Pomieszczenia znajdujące się na parterze: gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły, pokój nauczycielski, , stołówka, 3 sale lekcyjne, gabinet pedagoga w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdujące się w szkole nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do szkoły od strony ul. Fabrycznej nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ponieważ od wewnątrz znajdują się schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Stara część budynku posiada wąskie korytarze , osoby niepełnosprawne nie mają możliwości wejścia na piętra.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
  są pracownicy obsługi.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Na terenie szkoły dostępne jest WI – FI – o hasło należy pytać w sekretariacie szkoły.

Skip to content